Mobilní rozhlas
Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

1.

Název

Městys Velký Vřešťov

2.

Důvod a způsob založení

Městys Velký Vřešťov vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Městys je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městys má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.

Organizační struktura

Organizační struktura:

Organizační struktura městysu

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované městysem:

nejsou

4.

Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5.

Bankovní spojeni

Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.:273836903/0300

6.

00484776

7.

DIČ

CZ00484776

8.

Dokumenty

Rozpočet na rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Změna č. 1 Územního plánu Velký Vřešťov

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9.

Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytoány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnout informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

a) ústně na Obecím úřadě ve Velkém Vřešťově v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Velký Vřešťov
Velký Vřešťov 34, PSČ 54454

c) elektronicky na email epodatelna@velkyvrestov.cz nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10.

Příjem žádosí, stížnosí a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář.

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12.

Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.form.cz.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

V případě, že se ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra.

14.

Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky:
(odkazy vedou na weby jiných institucí)

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městys účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

16.

Licenční smlouvy

Městys nemá žádné licenční smlouvy.

17.

Výroční zpráva

Výroční zprávy jsou umístěny zde.